Logo

EB 9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. บันทึกข้อความลงนาม ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสารที่เป็นปัจจุบัน ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

 

2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หัวข้อ: ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและการดำเนินงานอื่น ๆ  ประจำปี ๒๕๖๓

Template Design © Joomla Templates GavickPro. All rights reserved.