Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
A+ A A-

EB 5 เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

1. โครงการกิจกรรม พชอ.

2. โครงการกิจกรรม ไล่ยุง ลดพุง ลดโรค

3. แผนบูรณาการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ภาพถ่ายกิจกรรม   Web site  หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

5. ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

6. รายงานประชุม โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

7. รายชื่อคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมในแผนงาน  โครงการ

8. แบบขอขึ้นเว็บ

The Best bookmaker bet365

ติดต่อเรา

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร
  ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180
  โทรศัพท์ 0-4487-6642