Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
A+ A A-
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
MOIT 15_2567 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2567 เขียนโดย Super User 4
ชมรมจริยธรรม STRONG สาธารณสุขอำเภอคอนสาร เขียนโดย Super User 11
ITA ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Super User 2
MOIT 22_2566 แนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เขียนโดย Super User 59
MOIT 21_2566 การเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน เขียนโดย Super User 54
MOIT 20_2566 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 54
MOIT 19_2566 การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขียนโดย Super User 53
MOIT 18_2566 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) เขียนโดย Super User 56
MOIT 17_2566 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ เขียนโดย Super User 69
MOIT 16_2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 เขียนโดย Super User 77

หมวดหมู่รอง

The Best bookmaker bet365

ติดต่อเรา

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร
  ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180
  โทรศัพท์ 0-4487-6642